Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden “CryptoCurators BV / BlockchainCurator, hierna te noemen “BC””:
Artikel 1. Definities.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ‘opdrachtgever’: een wederpartij die al dan niet een natuurlijke persoon is en al dan niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. ‘Opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht heeft gegeven tot dienstverlening. ‘Opdracht’: de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 BW waarbij “BC” zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten.
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waaronder mede worden verstaan alle aanbiedingen van “BC” en overeenkomsten, tussen “BC” en opdrachtgever.
Artikel 3. Toepasselijkheid voorwaarden notaris
Indien en voor zover “BC” voor haar diensten gebruik dient te maken van een samenwerkende notaris dan wel curator, dan zullen ook de voorwaarden van die betreffende notaris of curator van toepassing zijn op alle rechtsbetrekkingen, waaronder mede worden verstaan alle aanbiedingen van “BC” en overeenkomsten, tussen “BC” en opdrachtgever.
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. “BC” zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtgever in acht nemen.
2. “BC” heeft inzage in de gegevens die noodzakelijk zijn voor het opstellen en passeren van de diverse akten.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens “BC” vereist, heeft “BC” het recht bepaalde werkzaamheden door haar aan te wijzen personen, waaronder ook derden worden begrepen, te doen uitvoeren.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan “BC” aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan “BC” worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan “BC” zijn verstrekt, heeft “BC” het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de opdrachtgever overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens de gebruikelijke tarieven, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5. “BC” is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat “BC” is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.
Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. “BC” zal niet in verzuim zijn, dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van voorbedoelde termijn en haar daarbij een redelijke termijn voor nakoming is gesteld die onbenut is verstreken.
Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal “BC” de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal “BC” daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
Artikel 7. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Artikel 8. Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7. (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt “BC” zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door “BC” verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, gegevensdragers enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van “BC” worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
3. “BC” behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de overeenkomst te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 9. Opzegging
1. Ingeval van tussentijdse opzegging door de opdrachtgever, is deze jegens “BC” het volle loon verschuldigd, indien de honorering plaatsvindt op basis van tijdseenheden of verrichtingen conform een overeengekomen of gebruikelijk tarief. In overige gevallen is de opdrachtgever loon verschuldigd overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411 BW.
2. De hoogte van de vergoeding zal tenminste €250.00 (ex BTW en bijkomende kosten) per uur bedragen.
Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst
De vorderingen van “BC” op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, in de volgende gevallen: – na het sluiten van de overeenkomst aan “BC” ter kennis gekomen omstandigheden geven “BC” goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van “BC” is beperkt tot het bedrag van het verschuldigde honorarium, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
2. De aansprakelijkheid van “BC” is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van “BC” of haar leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 12. Overmacht
1. “BC” heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat “BC” haar verbintenis had moeten nakomen.
2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van “BC” opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door “BC” niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Artikel 13. Honorarium
Het standaard tarief voor werkzaamheden uitgevoerd door een specialist van “BC” bedraagt €250.00 per uur (60minuten), middels nagekomen factuur te voldoen, of deze kan eventueel “al verrekend” verstuurd worden indien er gelden over te hevelen zijn zal het uurtarief zoals genoemd in de BC rapportage op het uit te keren bedrag worden in mindering worden gebracht.
Artikel 14. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst tussen “BC” en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 15. Wijziging van de voorwaarden
“BC” is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. “BC” zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.